Kvaliteedi ja keskkonnapoliitika

Rehler Ehitus OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikaga, mille on heaks kiitnud  ettevõtte juhtkond. Oma tegevuses lähtuvad Rehler Ehitus OÜ töötajad heast ehitustavast, standarditest ja tegutsevad vastavuses asjakohaste keskkonnaõigus- ja administratiivaktide  ning muude nõuetega. Üheks märksõnaks Rehler Ehituse tegevuses on keskkonnaalaste põhimõtete järgimine, mis hõlmab ettevõtte tööd reglementeerivate seaduste ja muude normdokumentide täielikku täitmist, tööohutusalaste nõuete järgimist, keskkonda mõjutavate oluliste aspektide ja sellest tulenevate keskkonnamõjude analüüsi, keskkonnasõbralike ehitustehnoloogiate ja –materjalide kasutamist, ressursside säästmist, parendades jätkuvalt tehnilisi lahendusi ning ettevõtte tegevust nii keskkonna, kvaliteedi kui ka tööohutuse osas. OÜ Rehler Ehitus on võtnud eesmärgiks edendada ettevõtete töötajate, klientide, alltöövõtjate, partnerite keskkonnahoiualast
teadlikkust. 

Nende põhimõtete elluviimiseks OÜ Rehler Ehitus: 

• pakub klientidele  professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset ehitusteenust, kasutades selleks kaasaegseid ja kvaliteetseid seadmeid ja materjale
• analüüsib ja parendab oma tegevust, tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leiab optimaalsed lahendused
• kasutab usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid
• tõstab töötajate koolitusega   nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust,
• teavitab kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning eesmärkidest
• kasutab säästlikult loodusressursse
• järgib   kehtivaid keskkonnaõigus- ja haldusakte ning muid nõudeid, mis on ettevõttele kohustuslikud
• keskkonna saastamise vältimiseks minimiseerib ehitamisega kaasnevaid kahjulikke keskkonnamõjusid, pöörates tähelepanu jäätmete tekke vahendamisele ning turvalise jäätmekäitluse korraldamisele
• kasutab majanduslike võimaluste piires ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid tehnoloogiaid
• on loonud keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega. Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja töökeskkonna parendamiseks on igal töötajal.
• täiustab pidevalt  kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika elluviijateks on kõik ettevõtte töötajad ning poliitika järgimist hinnatakse perioodiliselt siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus.

Rehler Ehitus OÜ
Kopli 72D
Tallinn, 10412
Tel.: 6 314 373
e-post: info@rehler.ee
Idesun Creative Company